รายละเอียด

วันแข่งขัน (Race Day): วันเสาร์ที่ 16 มิถุนายน 2561
เวลาแข่งขัน (Race Start): 07.00 น.
ระยะทางแข่งขัน (Distance): 5 กม.

รุ่นการแข่งขัน (Race Categories)
ประเภท 1 ฝีพาย
ชาย หญิง
ประเภทชายทั่วไป ประเภทหญิงทั่วไป
เยาวชนชายอายุไม่เกิน 15 ปี เยาวชนหญิงอายุไม่เกิน 15 ปี
เยาวชนชายอายุ 16-19 ปี เยาวชนหญิงอายุ 16-19 ปี
ประเภท 2 ฝีพาย
ชาย หญิง คู่ผสมชาย-หญิง
ประเภทชายคู่ทั่วไป ประเภทหญิงคู่ทั่วไป ไม่จำกัดอายุ
เยาวชนชายคู่อายุไม่เกิน 15 ปี เยาวชนหญิงคู่อายุไม่เกิน 15 ปี
เยาวชนชายคู่อายุ 16-19 ปี เยาวชนหญิงคู่อายุ 16-19 ปี
รางวัลการแข่งขัน มอบสำหรับการแข่งขันทุกรุ่น

รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล 1 รางวัล
รองชนะเลิศ อันดับ 1 เงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล 1 รางวัล
รองชนะเลิศ อันดับ 2 เงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล 1 รางวัลเส้นทางการแข่งขัน (Race Map):

กฏกติกาสำหรับผู้เข้าแข่งขัน
 1. ใช้กติกาการแข่งขันของสมาคมเรือพายแห่งประเทศไทย
 2. ผู้เข้าร่วมการแข่งขันต้องยอมรับคำตัดสินและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงาน ของคณะอนุกรรมการจัดการแข่งขัน กรรมการ ผู้ตัดสิน และเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในการแข่งขันอย่างเคร่งครัด
 3. ผู้เข้าแข่งขันคนใดไม่ลงแข่งขันหรือไม่พร้อมที่จะแข่งขันตามวัน เวลา และ สถานที่ที่กำหนด โดยไม่มีเหตุอันสมควร หรือไม่ลง ทำการแข่งขันตามคำสั่งคณะอนุกรรมการจัดการแข่งขัน หรือ ตามคำสั่งกรรมการ ผู้ตัดสินให้ปรับเป็นแพ้และตัดสิทธิออกจาก การแข่งขันทุกรายการ ยกเว้นรายการที่ได้ทำการแข่งขันเสร็จสิ้นไปแล้ว ในกรณีดังกล่าวให้คณะอนุกรรมการจัดการแข่งขัน รายงานคณะกรรมการอำนวยการ จัดการแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ทราบเพื่อพิจารณา ดำเนินการต่อไป
 4. ตลอดเวลาการแข่งขัน ผู้เข้าแข่งขันต้องประพฤติตนให้สมกับความเป็นนักกีฬา ที่ดีและปฏิบัติตามระเบียบและกติกาการแข่งขัน อย่างเคร่งครัด
 5. จะต้องยืนยันรายชื่อนักกีฬา พร้อมต าแหน่งต่างๆ และผู้เล่นสำรองของแต่ละทีม ให้คณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันในวัน ประชุมผู้จัดการทีมก่อนการแข่งขัน ซึ่งการยืนยันรายชื่อต้องยืนยันจาก รายชื่อที่ส่งมาในแต่ละประเภทเรือเท่านั้น ไม่อนุญาติ ให้ยืนยันรายชื่อข้ามประเภทเรือโดยเด็ดขาด
 6. ภายหลังการประชุมผู้จัดการทีม จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงรายการแข่งขันได้
 7. ผู้ใดฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้คณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาโรงเรียน กีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑๙ พิจารณา ลงโทษในเบื้องต้นตามสมควรแก่กรณี และหากเห็นว่าไม่เพียงพอให้ น าเสนอคณะกรร
 8. ชุดแข่งขันให้เป็นไปตามระเบียบและกติกาการแข่งขันของสมาคมกีฬาเรือพายแห่ง ประเทศไทย
 9. อนุญาตให้น าอุปกรณ์ทุกชนิดมาเอง แต่ต้องแจ้งคณะอนุกรรมการจัดการ แข่งขันตรวจสภาพและได้รับอนุญาตก่อนในวัน ประชุมผู้จัดการทีม
 10. ไม่อนุญาตให้ดัดแปลง หรือตกแต่งเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงสภาพใด ๆ ของอุปกรณ์ เช่น เรือและพายทุกชนิด
 11. นักกีฬาทุกคนต้องสวมเสื้อชูชีพที่น ามาเองหรือเสื้อชูชีพที่คณะอนุกรรมการ จัดการแข่งขันจัดเตรียมไว้ให้ เพื่อความปลอดภัย ของตนเองในกรณีที่อาจเกิดอุบัติเหตุ ทั้งในการแข่งขันและการ ฝึกซ้อมอย่างเป็นทางการ

การประท้วงการแข่งขัน

ผู้เข้าร่วมการแข่งขันที่ประสงค์จะประท้วงการตัดสินของคณะควบคุมดูแลการแข่งขันหรือกระทำใดๆ ของผู้เข้าร่วมการแข่งขันท่านอื่นๆ ต้องยื่นหนังสือประท้วงกับผู้อำนวยการแข่งขันภายใน 30 นาทีหลังเข้าเส้นชัยหรือถอนตัวจากการแข่งขันพร้อมค่าธรรมเนียม การประท้วง 1,000 บาท ซึ่งจะได้รับคืนต่อเมื่อการประท้วงบังเกิดผล การตัดสินของผู้อำนวยการแข่งขันถือเป็นที่สิ้นสุด ซึ่งเมื่อลงความเห็นแล้วจะอุทรณ์มิได้ การกระทำผิดระหว่างขั้นตอนการประท้วงของผู้เข้าร่วมการแข่งขันอาจนำไปสู่การตัดสิทธิ์ เข้าร่วมการแข่งขันในอนาคต


เปิดรับสมัครวันที่ 28 เมษายน 2561 - 14 มิถุนายน 2561 สามารถสมัครเข้าแข่งขันหน้างานได้ในวันที่ 14-15 มิถุนายน 2561 ก่อนการแข่งขัน 

หรือติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่
สถาบันพลศึกษา วิทยาเขตกระบี่ กองงานพัศดุ อาคารพัสดุ
หรือติดต่อที่หมายเลข 075-663-700
สอบถามข้อมูลได้ที่ : 02-346-9000 ต่อ 21